washi

Makiko Sakurai, Karen Kandel, Elise Thoron, Noriko Ohashi

 

washi

Kyoko Ibe, Noriko Ohashi , Elise Thoron

 

washi

Rehearsal

 

washi

Makiko Sakurai, Elise Thoron

 

washi

Rehearsal

 

washi

Karen Kandel, Elise Thoron, Noriko Ohashi, Makiko Sakurai

 

washi

Elise Thoron

 

washi

Elise Thoron

 

washi

Elise Thoron, Naohiko Umewaka

 

washi

Karen Kandel, Elise Thoron, Sonoko Soeda